שימושון חניה - דינים וחקיקה

הצעות חוק

הוגשה 21/7/2014
לקבוע הסדר ארצי אחיד שלפיו רשות מקומית תקצה לנכה כהגדרתו בחוק מקום חניה קבוע סמוך ככל האפשר למקום מגוריו.

הוגשה 19/3/2014
מוצע לקבוע שבתג הנכה יופיעו רק פרטיו האישיים של הנכה, ללא מספר הרישוי של הרכב. הנכה יוכל להשתמש בחניות המיועדות לאנשים במצבו גם כאשר לא מדובר ברכבו הפרטי, כאשר אחד מקרוביו או חבריו מסיע אותו ליעדו.

הוגשה 2013
מוצע להתיר לנכה בעל תג נכה לפי חוק חניה לנכים להחנות את רכבו באזור המיועד לפריקה ולטעינה מהשעה 10:00 בבוקר עד השעה 06:00 בבוקר למחרת.

הוגשה 17/2/2014
מוצע להעניק לאזרח ותיק שהגיע לגיל 70 חניה חינם במקומות חנייה מוסדרים שרשות מקומית מעמידה לציבור.

Contact Us

Required fields are marked *

Name: (*)
Field is Empty
Email Address: (*)
E-mail Field is Empty, Or incorrect
Phone:(*)
Phone Number missing or incorrect
Subject: (*)
Please write a subject for your message.
Your Message: (*)
Please let us know your message.