שימושון חניה - דינים וחקיקה

תיקוני חוק

בפקודת התעבורה‏, בסעיף 77(א)(2), בסופו יבוא "ובלבד שלא תתנה חניה בתשלום, אלא אם כן אבני השפה בדרך סומנו לסירוגין בצבע כחול . שר התחבורה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע חובת סימון כאמור או באופן אחר בשול דרך אף אם אין בה אבני שפה, ונסיבות למתן פטור מחובת הסימון בדרך, בתנאים או ללא תנאים, ובלבד שינקטו אמצעים כדי להבטיח את ידיעתם של הנוהגים ברכב על קיומה של חובת התשלום בדרך".
התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012)

לפי הצעת החוק נקבע, כי  "פקחי העירייה  ירשמו דוחות רק במקרים שבהם יש הפרת תנועה בפועל. מהות ההפרעה לתנועה תצולם והתמונה תישלח עם הודעת תשלום הקנס. "
ציטוט הסעיף מחוק חניה לנכים: "לא תימסר הודעת תשלום קנס לגבי רכב הנושא תג נכה, החונה בניגוד להוראות....., אלא אם כן הרכב צולם באופן המעיד על התקיימות אחת הנסיבות האמורות....., ועל גבי הודעת תשלום הקנס צוין כי הרכב צולם וכי הצילום יומצא לבעל הרכב. הומצאה הודעת תשלום הקנס לבעל הרכב, יצורף אליה צילום כאמור.

Contact Us

Required fields are marked *

Name: (*)
Field is Empty
Email Address: (*)
E-mail Field is Empty, Or incorrect
Phone:(*)
Phone Number missing or incorrect
Subject: (*)
Please write a subject for your message.
Your Message: (*)
Please let us know your message.